بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

بازدید آقای دکتر صفایی از بخش های مختلف بیمارستان