بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

بازدید آقای صادقی مسئول امور آزمایشگاههای مرکز بهداشت استان