بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

بازدید ازبیمارستان و آزمایشگاه به مناسبت روز آزمایشگاه