بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

بازدید اقای ابراهیمی مدیرکل محترم معاونت اجتماعی وفرهنگی استانداری از بیمارستان شهدای دهاقان