بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

بازدید ریاست محترم بیمارستان از پروژه درحال ساخت CCUو ICU