بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

بازدید فرماندار محترم شهرستان از بیمارستان شهدای دهاقان