بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

بازدید فرماندار محترم به همراه سایر مسئولین شهرستان