بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

بازدید معاونت محترم درمان دانشگاه از بیمارستان شهدای دهاقان