بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

برگزاری ایستگاه مبارزه با HIV در بیمارستان شهدای دهاقان