بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

برگزاری دوره آموزشی آمادگی جسمانی ویژه پرسنل انتظامات