بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف در شهرستان دهاقان