بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

تبریک روز پزشک توسط آقایان مرتضوی و میراجاق