بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر سینا صالحیان