بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

تقدیر مدیریت محترم شبکه از بیمار بستری در بخش زایشگاه