بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

جلسه آموزشی دیابت و اهمیت تغذیه مناسب در کنترل دیابت و فشار خون