بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

جلسه ریاست محترم بیمارستان با پرسنل خدمات بیمارستان