بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

حضورریاست محترم بیمارستان درجلسه ی روسای بیمارستانها