بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

حضور ریاست محترم بیمارستان در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی بانوان