بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

حضور ریاست محترم بیمارستان در مراسم ترحیم امام جمعه سابق شهرستان