بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

دیدار آقای دکتر شیروانی رئیس محترم فنی و حرفه ای شهرستان دهاقان