بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

دیدار بازنشسته عرصه درمان جناب آقای قرقانی با ریاست محترم بیمارستان شهدای دهاقان