بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

دیدار خیرمحترم آقای ابراهیم زاده با ریاست محترم بیمارستان