بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

دیدار ریاست محترم بانک ملی شعبه دهاقان