بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

دیدار ریاست محترم بیمارستان دکتر صفایی با شهردار