بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

دیدار مسئول سینما آزادی دهاقان با ریاست محترم بیمارستان