بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

کارگاه آموزشی نقل وانتقال صحیح بیمار