بیمارستان شهدای شهرستان دهاقان 

previous pauseresume next

ریاست بیمارستان

نام  و نام خانوادگي : دكتر حسن صفایی 

سمت :  ریاست بیمارستان شهدای دهاقان

تلفن تماس : ۵۳۳۳۸۸۰۵-۰۳۱